About Us

Logo
We love WordPress and we are here to provide you with professional looking WordPress themes so that you can take your website one step ahead. We focus on simplicity, elegant design and clean code.

4 ช่วงวัย สู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ

4 ช่วงวัย การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
นักฟุตบอลอาชีพ

การที่เราเห็นเหล่าซุปเปอร์สตาร์โลดแล่นในเกมส์ฟุตบอลทั้งระดับสโมสร หรือระดับทีมชาติ มีค่าตัวหรือค่าเหนื่อยที่ทั้งชีวิตเราก็ใช้ไม่หมด มีแฟนคลับหรือผู้ติดตามในเพจจำนวนมาก ทั้งหมดนี้ถือเป็นความสำเร็จของอาชีพนักฟุตบอล หลายคนก็อยากมีบรรยากาศแบบนี้ แต่เชื่อไหมว่าเบื้องหลังของความสำเร็จนี้เขาเหล่านั้นต้องผ่านการฝึกฝนมากน้อยแค่ไหน วันนี้จึงขอนำเสนอแง่มุมการพัฒนาเด็ก เยาวชนใน 4 ช่วงวัยสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ

ช่วงที่ 1 (พัฒนาสู่ U12 ปี) เป็นช่วงอายุ 6-12 ปี เรียนชั้นปฐมศึกษา เป็นวัยเริ่มต้นของการรู้จักกีฬาฟุตบอลในสื่อช่องทางต่างๆ จะทำอย่างไรให้เด็กในช่วงนี้มีใจรักในนักฟุตบอล มีความอยากที่จะเล่นฟุตบอล เล่นแล้วมีความสนุกสนาน ประทับใจ ซึ่งเด็กต้องได้รับการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผสมผสานกล้ามเนื้อประสาท ด้านพัฒนาการและด้านความสนุกสนานมีความสุข ยกตัวอย่าง การผสมผสานกล้ามเนื้อประสาท ทำให้เด็กมีพัฒนาการดังนี้

  1. เด็กรับรู้ จากการที่ฟังและดูการสาธิตจากโค้ชผู้ฝึกสอน
  2. เด็กจะทำตามแบบ (ช่วงแรกอาจเกิดจากการจดจำ อาจจะยังไม่เข้าใจในที่มาของแบบฝึกทำถูกบ้าง ไม่ถูกบ้าง)
  3. เด็กจะเริ่มทำให้ถูกต้องตามที่โค้ชสอน (ช่วงนี้เด็กเริ่มทำความเข้าใจในที่มาและการนำแบบฝึกไปใช้ประโยชน์)
  4. เด็กจะทำต่อเนื่อง (ช่วงนี้เด็กจะมีความมั่นใจ และเรียนรู้การปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามขั้นตอน มีความคล่องแคล่ว การจดจำจะหายไป)
  5. เด็กจะทำตามแบบฝึกได้อย่างธรรมชาติ (ช่วงนี้เด็กจะปฏิบัติด้วยความคล่องแคล่วว่องไวเป็นอัตโนมัติ เป็นไปตามธรรมชาติ)

ช่วงที่ 2 (พัฒนาสู่ U16 ปี) เป็นช่วงอายุ 13-15 ปี เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สิ่งสำคัญของเด็กวัยนี้คืออารมณ์และการจัดการกับอารมณ์ สมาธิ ความมั่นใจ ถือว่าช่วงอายุนี้เป็นยุคทองของการพัฒนาเทคนิคขั้นพื้นฐานของฟุตบอลให้ความสำคัญพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคนิคขั้นพื้นฐาน ด้านอารมณ์และด้านพัฒนาการฟุตบอล ควรวางรากฐานด้านเทคนิคและวิธีการเล่น การอ่านเกมการเล่น รวมถึงการสร้างกล้ามเนื้อความแข็งแรง ความคล่องตัว การรู้จักควบคุมและจัดการกับอารมณ์

ช่วงที่ 3 (พัฒนาสู่ U19 ปี) เป็นช่วงอายุ 16-18 ปี เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มมีความเป็นส่วนตัว การปรับตัวในทีมเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแทคติก(Tactics) ด้านอารมณ์ และด้านพัฒนาการฟุตบอล ควรสอนเรื่องแทคติกเฉพาะตำแหน่ง การพัฒนาทักษะในเกมรับและเกมรุก การปรับตัวเข้ากับระบบการเล่น การประสานงานกันในทีม การมีทัศนคติที่ดีในเกมกีฬาฟุตบอลและที่สำคัญคือการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ความคล่องตัว การตัดสินใจในเกม

ช่วงที่ 4 (พัฒนาสู่ U21 ปี) ช่วงอายุ 19-21 ปี เรียนระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย เป็นก้าวแรกของการเข้าสู่เส้นทางมืออาชีพหรืออาจเป็นมือสมัครเล่น สิ่งสำคัญคือความต่อเนื่อง ความขยันในการพัฒนาตนเอง สิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาจะเป็นลักษณะเฉพาะตัว การเข้าใจในเกมและการตอบสนองหรือความมีวินัยในเกมที่โค้ชได้วางแผนไว้ การตัดสินใจที่ชาญฉลาดในช่วงเวลาที่คับขัน การเป็นผู้นำหรือผู้ตามที่ดี

ทั้ง 4 ช่วงวัยนี้เป็นสิ่งที่จะหล่อหลอมให้เด็กที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีหัวใจเป็นนักกีฬาที่ดี คงต้องเริ่มจากพ่อแม่ ผู้ปกครองที่จะคอยสนับสนุนให้เด็กเดินตามความฝัน ทั้งนี้หากพ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจในพัฒนาการและการฝึกสอนฟุตบอลให้เป็นไปตามช่วงวัย เด็กจะมีความสุขในการเล่นฟุตบอล พ่อแม่ผู้ปกครองมีความสุข ไม่แน่เราอาจมีเด็กไทยไปโลดแล่นในเวทีระดับโลกก็เป็นได้