Monday, May 27, 2024
HomeBlogworkerC3THER อย่างง่าย

C3THER อย่างง่าย

ถ้าพูดถึงการทบทวนขณะดูแลผู้ป่วยหรือที่เรียกว่า “C3THER ” คงจะคุ้นเคยกันดี ครั้งนี้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนวิธีการและมุมมองของคนที่นำไปใช้จริงมาเล่าให้ฟัง อาจเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของท่านเอง เริ่มต้นด้วย

1.การเล่าข้อมูลของผู้ป่วยให้ทีมฟังใช้เวลา 2-3 นาทีก็น่าจะพอ เพราะทุกคนคงเคยพบกับผู้ป่วยมาบ้างแล้ว ประเด็นที่ควรเล่าประกอบด้วย อาการที่มาโรงพยาบาล ประวัติการเจ็บป่วยย้อนหลัง การวินิจฉัยโรคที่เป็น บุคคลที่ดูแล ปัญหาที่ค้นพบ เป็นต้น

2.เริ่มด้วย C ตัวแรกคือ Care ทบทวนการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เรื่องการกินอาหาร กินยา การดูแลตนเองของผู้ป่วย ความไม่สุขสบายต่างๆ การนอนหลับพักผ่อน ความวิตกกังวล ความเครียด การปรับตัว เป็นต้น เมื่อพบประเด็นปัญหาจึงช่วยกันคิดหาวิธีดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้น

3. C ตัวที่สองคือ Communication ทบทวนประเด็นที่ต้องสื่อสารให้กับผู้ป่วย ญาติ และทีมผู้ดูแล ทั้งองค์ความรู้ ทักษะ แผนการดูแลรักษา เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันของทุกฝ่าย

4.C ตัวที่สามคือ Continuity ทบทวนแผนการดูแลควบคู่กับแผนการจำหน่ายของผู้ป่วยทั้งนี้ให้สอดคล้องกับปัญหาที่พบทั้งในระยะที่รักษาตัวในโรงพยาบาลและกลับบ้าน

5.T คือ Team ทบทวนว่าทีมผู้ให้การดูแลประกอบด้วยวิชาชีพใดบ้างได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับปัญหาของผู้ป่วย

6.H คือ Human resource ทบทวนโดยนำ Team ในข้อ 5 มาวิเคราะห์ว่ายังต้องการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องใดในการช่วยพัฒนาผ่านช่องการอบรม KM เป็นต้น

7.E คือ Environment ทบทวนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งทางกายภาพ ผู้ป่วยด้วยกันเอง เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ แบบประเมินต่างๆ เพื่อวางแผนในการป้องกันอุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

8.R คือ Record ทบทวนการบันทึกถูกต้อง ครบถ้วน มีความต่อเนื่องสอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วย

9.สรุปผลการทบทวน ครอบคลุมประเด็นปัญหาของผู้ป่วย แผนการดูแลและจำหน่าย ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและมีการประเมินติดตามต่อเนื่อง

จะเห็นได้ว่า กิจกรรมทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย (C3THER) มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง บางครั้งผู้ดูแลผู้ป่วยอาจประสบปัญหาไม่มีเวลามากพอในการใช้เครื่องมือนี้ บางครั้งอาจยังคิดว่ายุ่งยาก ผู้เขียนจึงได้ทำแบบบันทึก C3THER อย่างง่าย อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านและช่วยลดระยะเวลาการทำกิจกรรมนี้ลง รวมถึงสร้างความมั่นใจมากขึ้น สุดท้าย สิ่งสำคัญคือการทุ่มเท ใส่ใจในสิ่งที่เราทำ สิ่งนั้นจะสำเร็จได้โดยง่าย

Download คลิกที่นี่

C3THER
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments