Sunday, April 21, 2024
HomeTCเครื่องมือบ้าน(Tools of the house) ตอน การพูดคุยตักเตือน

เครื่องมือบ้าน(Tools of the house) ตอน การพูดคุยตักเตือน

การพูดคุยตักเตือน(Talking to) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งจัดอยู่ใน 1 ใน 7 ที่ใช้ในการยุติพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์(Re-shape behavior) โดยจะใช้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในชุมชนบำบัดกระทำผิดหรือละเมิดข้อตกลงหรือระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้หรือเรียกว่าความผิดเล็กๆน้อยๆ ได้แก่ มาสาย ทิ้งขยะไม่ถูกที่ เป็นต้น

มีวิธีดำเนินการดังนี้

1.คณะรับผิดชอบรับใบแจ้งพฤติกรรมพิจารณาเข้าข่ายการใช้เครื่องมือชนิดพูดคุยตักเตือน(Talking to)หลังจากนั้นเรียกตัวผู้กระทำผิดที่ระบุในใบแจ้งพฤติกกรมมาพบ ณ จุดที่เตรียมไว้ ส่วนใหญ่เป็นโต๊ะทำงานห้องคณะรับผิดชอบ

2.คณะรับผิดชอบแจ้งข้อบกพร่อง พร้อมสอบถามเหตุผลที่กระทำผิดหรือมีข้อบกพร่องนั้นๆ

3.คณะรับผิดชอบชี้ให้เห็นพฤติกรรมที่ควรแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นพร้อมอธิบายผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้น

4.คณะรับผิดชอบลงบันทึกในแฟ้มสมาชิกที่ได้รับคำแนะนำถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ

การใช้พูดคุยตักเตือน(Talking to)เป็นการใช้เครื่องมือบ้านที่เริ่มจากเบาไปหาหนัก การได้พูดคุยกันบนโต็ะเป็นทางการจะช่วยให้เกิดบรรยากาศที่เป็นมิตร จะช่วยให้เกิดความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments