Monday, May 27, 2024
HomeBlogเครื่องมือบ้าน(Tools of the house) ตอนที่ 2 การบอกข้อบกพร่อง(Pull up)

เครื่องมือบ้าน(Tools of the house) ตอนที่ 2 การบอกข้อบกพร่อง(Pull up)

ตอนที่แล้วได้กล่าวถึงการใช้เครื่องมือบ้านที่มีชื่อว่า การพูดคุยตักเตือน หรือที่เรียกว่า Talking to ครั้งนี้จะนำเสนอเครื่องมือบ้านที่มีความเข้มข้นมากขึ้น ใช้ในกรณีที่สมาชิกในชุมชนบำบัดใช้คำพูดหรือกระทำไม่เหมาะสม ได้แก่กระทำผิดระเบียบข้อบังคับที่ไม่เข้าข่ายกฎหลัก 4 ข้อของชุมชนบำบัด หรือใช้การพูดคุยตักเตือนแล้วพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ซึ่งเรียกว่า การบอกข้อบกพร่อง (Pull up) มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

check

1.เมื่อคณะรับผิดชอบได้รับใบแจ้งพฤติกรรมและได้พิจารณาเข้าข่ายการใช้เครื่องมือบ้านชนิด การบอกข้อบกพร่อง(Pull up)โดยเรียกสมาชิกมารับฟังขั้นตอนและวิธีการรับฟังการบอกข้อบกพร่อง

pull up

2.เริ่มต้นโดยให้สมาชิกที่รับฟังการบอกข้อบกพร่องยืนชิดผนังกำแพงเพื่อให้รู้สึกว่าต้องรับฟังไม่สามารถถอยหลังได้อีกแล้ว ส่วนผู้บอกข้อบกพร่องเป็นคณะรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายยืนเผชิญหน้ากัน ระยะห่างประมาณ 1 ช่วงแขนและมีผู้สังเกตการณ์เป็นผู้ที่มีตำแหน่งเดียวกันหรือสูงกว่าโดยยืนอยู่ด้านข้าง

3.ผู้บอกข้อบกพร่องบอกถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและวิธีการแก้ไข ผลดีผลเสียต่างๆ โดยผู้รับฟังมีหน้าที่รับฟังอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์โต้เถียงใดๆได้ หลังจากสิ้นสุดบอกข้อบกพร่อง สมาชิกกล่าวคำขอบคุณ

4.สมาชิกผู้ทำหน้าที่บอกข้อบกพร่องจดบันทึกในแบบบันทึกรายบุคคลเพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

การที่คนเราจะรับฟังหรือยอมรับในข้อเสนอแนะต่างๆนั้นการจัดวางสิ่งแวดล้อมและวิธีการบอกข้อบกพร่องจึงมีความจำเป็น ทำอย่างไรให้เขารู้สึกถึงทางตันและต้องตัดสินใจที่ต้องคิดแก้ไขพฤติกรรมของตนเองอย่างจริงจัง การบอกข้อบกพร่องหรือ Pull up อาจเป็นตัวช่วยคุณได้

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments